Міжнародна українсько-азербайджанська​ конференція
«BUILDING INNOVATIONS – 2019»

  

Дата: 
23 – 24 травня 2019 року

Місце:
Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)

Мови: українська, азербайджанська, російська, англійська

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж.

Секція 3. Енергоефективна економіка в Україні, Азербайджані та ЄС: проблеми сьогодення та майбутнього.

 

ОСНОВНІ ДАТИ

       
Перше інформаційне повідомлення    17.01.2019
Прийом заявок та тез доповідей    до 26.04.2019
Оплата організаційного внеску    до 26.04.2019
Робота конференції    23 – 24.05.2019

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Серія: галузеве машинобудування, будівництво (включений у перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index Copernicus та інші), англійською мовою.

 

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути присвячені актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження і оформлені відповідно до вимог. Тези подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 року у форматі * .doc. Файл набирається латиницею і повинен містити прізвище першого автора і дату подачі матеріалу (наприклад, Petrenko.doc). Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля − 2,5 см з усіх боків, абзац − 1,0 см.

Обов'язкові елементи:

− індекс УДК
− прізвище, ініціали (якщо авторів декілька – кожного з авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCІD, e-mail;
− заголовок;
− анотація (до 100 слів);
− ключові слова (3 − 5 термінів в називному відмінку);
− основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, назву, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами. Тези обсягом до 3-х повних сторінок подаються українською, азербайджанською, російською або англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули повинні бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full - 12 pt).

Ілюстрації виконуються в Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються в форматі * .wmf або * .tiff. Ілюстрація подається включеної (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) в текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна бути надрукована з відповідним підрисунковому написом і нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках − [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге − номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст. Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0.

Таблиця 1 − Назва (розміщується над таблицею, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

Малюнок 1 − Назва (розташовується під малюнком, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру).

Висновки. Наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок.

Література. Times New Roman 12 пт, структура - напівжирний курсив, вирівнювання по центру; список - звичайний курсив, вирівнювання по ширині).

Прийом заявок та тез доповідей до 26.04.2019

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній конференції
«BUILDING INNOVATIONS – 2019»

 

КООРДИНАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

   

+38 (050) 304 09 53 – Сівіцька Світлана Павлівна, проректор з наукової та міжнародної роботи ПолтНТУ.
+38 (050) 916 14 85 – Галінська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри архітектури та міського будівництва, вчений секретар Вченої ради ПолтНТУ.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+38 (0532) 57 32 20, +38 (099) 773 01 74, e-mail: 
buildinn.conf@gmail.com
Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини ПолтНТУ.

Для учасників із Азербайджану

+994 50 334 38 17 – Гасимов А.Ф., проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
+994 50 341 11 16 – Шаріфов А.Р., проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+994 50 330 70 27, e-mail: 
sferzeli@gmail.com
Фарзаліев Сахіб Абдулаєв огли, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Полтава (Україна)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка